Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE TANDEM GO


Tandem Go presenta la seva política de privacitat mitjançant una metodologia de doble capa d'informació, la qual es divideix en una primera capa, destinada a la informació bàsica, i una segona capa dedicada a la informació específica i detallada; tot això, per tal de garantir que les persones interessades disposin, en clau de màxima transparència, tota la informació referent al tractament de les seves dades personals i als drets que poden exercir segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Responsable: TANDEM GO, S.C.C.L.

CIF: F67310532

DADES DE CONTACTE:

Domicili social: C/ Premià 15, 2ª 08014 Barcelona

CorreU electrònic: hola@tandemgo.coop

Telèfon: 722.836.010


FINALITATS DEL TRACTAMENT

 • Gestionar la seva sol·licitud de remuneració flexible, mitjançant la prestació de serveis propis o de tercers i l'execució de la mateixa, inclòs en tot cas, la verificació de la seva identitat.

 • Enviar informació comercial, comunicacions comercials de publicitat i de promoció de productes i serveis de Tandem Go o de tercers.

 • Realitzar enquestes de satisfacció.

 • Enviar newsletters amb informació, promoció de productes i serveis de Tandem Go o de tercers.

 • Elaborar anàlisis estadístiques o de mercat.


LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES:

El tractament de les teves dades personals es realitzarà en base a:

 • EXECUCIÓ DE CONTRACTE: el tractament de dades personals es realitzarà durant el temps necessari per a l'execució d'un contracte en el qual la persona interessada és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.

 • CONSENTIMENT: el tractament de dades personals es realitzarà amb el consentiment exprés de la pròpia persona interessada.

 • OBLIGACIÓ LEGAL: el tractament de dades personals es realitzarà quan sigui necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament davant l'Administració pública i autoritats.

 • RETIRADA DEL CONSENTIMENT: la persona interessada podrà exercir el seu dret a retirar el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

DESTINATARIS DE LES DADES:

Les seves dades personals es comunicaran a:

 • Quan contracti un producte o servei de Tandem Go, les seves dades seran facilitades a l'empresa adherida amb la qual vostè formalitzarà la contractació.

 • A terceres empreses que proporcionen serveis a Tandem Go en qualitat de proveïdors, per exemple, per a l'execució del contracte.

 • Amb el seu consentiment, podrem cedir a terceres empreses i als prestadors de serveis del grup Tandem Go, perquè aquestes empreses puguin remetre publicitat o oferir-li serveis.

 • Amb el seu consentiment, hi ha la possibilitat de comunicar-se amb Tandem Go mitjançant servei de missatgeria instantània.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.


RECOLLIDA I PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Si la persona està interessada en el sistema de retribució flexible, la seva organització ens haurà comunicat directament les seves dades amb el seu previ consentiment.

Addicionalment, vostè ens proporciona les seves dades personals quan omple els formularis disposats a la nostra web, a la nostra aplicació i quan ens les envia per correu electrònic.

També ens proporciona les seves dades personals quan contracta i utilitza els nostres serveis.DRETS QUE POT EXERCIR LA PERSONA INTERESADA O USUÀRIA

Davant el tractament de les seves dades personals, l'informem que vostè té dret a:

 • ACCÉS a les seves dades personals que s'estan tractant i a rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.

 • RECTIFICACIÓ de les dades personals inexactes.

 • SUPRESSIÓ quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollides.

 • LIMITACIÓ del tractament de les seves dades.

 • OPOSICIÓ al tractament de les seves dades personals quan sigui procedent.

 • PORTABILITAT de les seves dades personals, en aquest supòsit les seves dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.

 • REVOCAR el consentiment prestat.

Per a més informació sobre el contingut i exercici d'aquests drets li facilitem el següent enllaç a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos

COM EXERCIR ELS DRETS

Per exercir qualsevol dels drets abans indicats, l'interessat pot escriure'ns als canals habilitats de correu postal o correu electrònic.

És molt important que quan vostè vagi a exercir els seus drets:

 • S'identifiqui amb els seus noms i cognoms i aporti fotocòpia del seu DNI / NIE o document que serveixi per identificar-lo.

 • Que aporti documentació, si fos el cas, que motivi la seva sol·licitud.

 • És important que en la sol·licitud ens indiqui l'adreça postal o electrònica on desitja que li enviem la nostra resposta a la seva sol·licitud.

 • També pot exercitar els seus drets mitjançant un representant, per a això, vostè i el seu representant, hauran d'identificar, acreditar la representació i adjuntar tots dos el seu DNI / NIE o document que serveixi per identificar-los.

L'informem que l'exercici dels seus drets és totalment gratuït.

CANALS HABILITATS PER A L’EXERCICI DE DRETS

Pot exercir els drets anteriorment indicats, enviant la seva sol·licitud i documents, si fos el cas, a través dels següents canals de comunicació:

Domicili: C/ Premià 15, 2ª, 08014 Barcelona

Correu electrònic: hola@tandemgo.coop

Finalment, si vostè considera que els seus drets han estat vulnerats, l'informem que té dret a presentar una RECLAMACIÓ davant l'Autoritat de control, Agència Espanyola de Protecció de Dades

https://www.aepd.es/es


MESURES DE SEGURETAT APLICADES AL TRACTAMENT DE DADES

Les dades personals rebudes per Tandem Go són tractades amb la màxima reserva i CONFIDENCIALITAT i, per això, hem establert totes les mesures tècniques i organitzatives al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o còpia de les dades i informació facilitades.


INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:


DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

A Tandem Go es prioritza el respecte de la seva privacitat i garantir que el tractament de les seves dades personals es realitzi d'acord amb la vigent normativa en matèria de protecció de dades personals.

L'activitat que realitza Tandem Go també es regula com a empresa de serveis d'acord amb la Llei 4/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, per a oferir entre altres serveis els que es detallen en el següent enllaç (link a qui som).

De la Política de PRIVACITAT I LA SEVA ACTUALITZACIÓ

Tanmateix, l'informem que, per garantir una protecció òptima de la seva informació, millorem constantment aquesta política de privacitat, adaptant-la a les constants evolucions tècniques i modificacions legals.

En conseqüència, la nostra política de privacitat pot ser actualitzada i / o modificada en qualsevol moment, pel que li recomanem que revisi, sobretot amb anterioritat a la utilització de qualsevol funcionalitat de la nostra pàgina web, aplicació, xat, o abans de la contractació de qualsevol producte o servei ofert per Tandem Go.

DE LA INFORMACIÓ I DADES QUE RECOLLIM:

Tandem Go pot recollir, emmagatzemar i utilitzar la següent informació i dades personals:

 • Informació d’identificació i de contacte: noms i cognoms, número d'identitat, data de naixement, gènere, fotografia o imatge, telèfon mòbil, correu electrònic, adreça.

 • Dades financeres, bancàries i econòmics: número de compte bancari, salari.

 • Informació sobre la seva navegació i comportament a la nostra pàgina web: adreça IP, ubicació, dades d'accés, el nombre de visites i de clics a la nostra pàgina web (incloses, la data i hora de visita), les seccions que va visitar, els temps de resposta de la pàgina web, la informació sobre interacció a la pàgina web.

MECANISME DE RECOLLIDA DE DADES:
 • Informació proporcionada per la seva organització a nosaltres.

Amb motiu de la sol·licitud d'accedir a la modalitat de retribució flexible adoptada per l’organització, previ el consentiment de la persona interessada, es faciliten les seves dades a Tandem Go per a les finalitats a dalt indicades.

 • Informació proporcionada directament per vostè a nosaltres:

Tanmateix, una vegada que vostè ingressa a la nostra pàgina web, apartat usurari, omplint els formularis amb les seves dades personals proporcionant aquests per al seu tractament i prestat el seu consentiment per a això mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat.

FINALITAT DE LA RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

És important informar que la informació i les dades personals que recollim de vostè, les emmagatzemem i tractem seguint les finalitats generals que detallem a continuació.

 • Gestionar la seva sol·licitud de remuneració flexible, mitjançant la prestació de serveis propis o de tercers i l'execució de la mateixa, inclosa en tot cas, la verificació de la seva identitat.

 • Enviar informació comercial, comunicacions comercials de publicitat i de promoció de productes i serveis de Tandem Go o de tercers.

 • Realitzar enquestes de satisfacció.

 • Enviar newsletters amb la informació, promoció de productes i serveis de Tandem Go o de tercers.

 • Elaborar anàlisis estadístiques o de mercat.

En el següent requadre l'informem de manera esquemàtica sobre les dades del responsable i dels tractaments que realitzem amb les seves dades personals.

Responsable

Tractament

Legitimació

Informacion d’Interès

Tandem Go

Prestació del servei sol·licitat i/o contractat


Enviament de la informació sobre els productes o serveis que hagi triat, com ara: formació, educació i assegurances, entre d'altres.


Execució del contracte


ConsentimentComunicacions comercials

Enviament de:

 • Comunicacions comercials en nom propi i / o en nom de les organitzacions de prestació de serveis amb les que Tandem Go col·labora, sobre els productes propis i / o de tercers.

 • Enviament d'informació sobre les accions de màrqueting que Tandem Go vagi a dur a terme.

 • Realització d'enquestes de satisfacció.

 • Enviament de newsletters.
ConsentimentSi no desitja rebre comunicacions o deixar de rebre comunicacions comercials pot

exercir els seus drets d'oposició o retirada del seu consentiment.

Servicio d’Atenció al client i servei postvenda (SAC):

Per atendre sol·licituds, consultes o reclamacions.

Execució del contracte


Consentiment


Per al compliment d’obligacions de naturalesa legal i tributaria a les que està subjecte.Obligació legalTERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Tandem Go conservarà les dades personals durant el període que duri la relació contractual per a la correcta prestació dels serveis i durant el temps legalment establert o fins que exerceixi els seus drets d'oposició o supressió, de conformitat amb el que estableix l'apartat a dalt indicat sobre exercici de drets.

Un cop finalitzada la relació contractual, pel motiu que sigui, en compliment de la normativa estatal en matèria de protecció de dades personals, les dades personals seran bloquejades durant el període legalment establert per a possibles responsabilitats que puguin derivar-se del tractament, així com per al compliment de qualsevol obligació legal a la que estigui subjecte Tandem Go. Aquest període de bloqueig coincideix i perdura durant el termini de prescripció de les mateixes responsabilitats legals.

MESURES DE SEGURETAT APLICADES PER TANDEM GO

Les dades personals rebudes per Tandem Go són tractades amb la màxima reserva i CONFIDENCIALITAT i per això hem establert totes les mesures tècniques i organitzatives al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o còpia de les dades i informació facilitades.

Actualització de les nostres mesures tècniques de seguretat de forma constant.

Entre les mesures aplicades per Tandem Go, podem citar les següents:

 • Sistema de classificació de la informació.

 • Accés restringit a les seves dades personals informació exclusivament a aquelles persones empleades designades a oferir els nostres serveis.

 • Habilitació de canals segurs de comunicació mitjançant tècniques de xifrat i / o encriptat.

 • La formació i constant capacitació a les nostres persones empleades sobre la importància de la confidencialitat i la garantia de la privacitat i seguretat de la seva informació.